Over Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel

boswachter Staatsbosbeheer Texel

Betaalt parkeren op Texel ook bij Staatsbosbeheer?

SONY DSC
Het college van burgemeester en wethouders op Texel gaat de gemeenteraad voorstellen om op alle publieke parkeerplaatsen betaalt parkeren in te voeren. Dit tegen een geringe vergoeding via het Texelvignet. De opbrengsten zijn onder andere bestemd voor de instandhouding van fietspaden en andere recreatieve voorzieningen. Aan Staatsbosbeheer is gevraagd of wij hieraan mee zouden willen werken, door onze parkeerterreinen hier in mee te laten doen.

Dit is voor Staatsbosbeheer bespreekbaar wanneer hier door op Texel een goed werkend parkeerbeheersysteem gaat ontstaan dat bovendien in de terreinen van Staatsbosbeheer bijdraagt aan de financiering van een kwalitatief hoogwaardige recreatieve infrastructuur.

Staatsbosbeheer krijgt alleen subsidie voor natuurbeheer. We willen graag dat mensen ook van deze natuur kunnen blijven beleven. Voldoende inkomsten, los van de natuursubsidie, voor onderhoud en vernieuwing van wandel- en fietspaden en andere activiteiten op het gebied van recreatie en educatie zijn daarvoor noodzakelijk. Parkeergeld kan helpen om er voor te zorgen dat we wandelaars en fietsers op een goede manier kunnen blijven verwelkomen. Staatsbosbeheer wacht met belangstelling de besluitvorming in de gemeenteraad af.

Boswachter Erik van der Spek

Ze zijn schattig die hooglander kalfjes in de Duinen van Texel, maar bekijk en fotografeer ze op afstand

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

In de Bollekamer in Nationaal Park Duinen van Texel zijn de eerste jonge Schotse hooglanders weer geboren. Elke keer weer een pracht gezicht dat jonge spul. Als wandelaar in het gebied iets extra’s om van te genieten of fotograferen. Houdt wel afstand en kom niet tussen moeder en kind. Wanneer het kalf opeens toch schrikt en weg rent volgt de moeder ook en zou tegen je aan kunnen lopen. Voor een ‘portretfoto’ dus goed inzomen en afstand houden. Wij vinden het ook niet leuk als er zomaar een fotograaf op onze lip gaat zitten om een foto te maken.

Boswachter Erik van der Spek

Werkzaamheden Waalenburgerdijkje Texel, onderdeel van een stageopdracht

IMG_4650
Vanaf dinsdag 9 februari 2016 worden werkzaamheden uitgevoerd in de singel van het Waalenburgerdijkje. De bomen die langs de slootkant staan hangen ver over de sloot. Om te voorkomen dat er takken op het land van de buren komen, zagen we deze bomen weg. Ook staat de singel erg vol met bomen. De struiken krijgen daardoor niet genoeg licht. Daarom halen we een paar grote bomen weg, zodat de struiken weer licht krijgen en vervolgens tot mooie volle struiken kunnen uitgroeien.
De werkzaamheden gaan ongeveer drie dagen duren en er wordt gestart op 9 februari. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Waalderweg en de Westerboersweg. U kunt dan het beste via Ongeren uw weg vervolgen.

Wendy Vroome

Bijzonder is daarbij dat dit werk is voorbereid en wordt gecoördineerd door stagiaire Wendy Vroome. Wendy volgt de opleiding tuin, park en landschap (niveau 4) op het Clusius College in Hoorn en werkt twee dagen in de week als stagiaire bij Staatsbosbeheer op Texel. Haar stage opdracht is het maken van een beheer- en onderhoudsplan voor het Waalenburgerdijkje. Een van de werkzaamheden die ze tijdens haar stage moet uitvoeren is het voorbereiden, plannen en begeleiden van een werkzaamheid. Zij geeft dus ook leiding aan de boswachters en aannemers tijdens het werk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het werk goed uitgevoerd zal kunnen worden.

Boswachter Erik van der Spek

Op De Hors op Texel ontstaan nieuwe natte duinvalleien

Op de brede strand vlakte van De Hors laat de natuur nieuwe duinen groeien. Tussen deze duinen ontstaan nieuwe natte duinvalleien. In deze tijd van het jaar is het grondwaterpeil zo hoog dat het meertjes zijn. Het grondwater dat hier omhoog kwelt zorgt dat hier bijzonder planten kunnen gaan groeien. Maar eerst moeten er algenmatten ontstaan en moet geen duin de vallei in wandelen. Wind en zee maken hier het landschap en scheppen zo de levensvoorwaarden voor planten en dieren.

Boswachter Erik van der Spek

Zoet-zout overgangen in De Slufter op Texel zijn uitgebreid

Bunkervallei, Achtbunder en op de achtergrond de Groene Hoek

Bunkervallei, Achtbunder en op de achtergrond de Groene Hoek


Achter deze kreet gaat een zeldzaam type natuur schuil. Gebieden waar een geleidelijke overgang van het zoetwater milieu van het land naar het zoutwater milieu van de zee wordt gevonden zijn sterk in aantal achteruit gegaan. Door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen is de overgang van zoet naar zout nu meestal abrupt.

Herstel waar mogelijk
Landelijk wordt geprobeerd om die overgangen waar mogelijk te herstellen om zo planten en dieren die hier thuis horen meer ruimte te geven. Op Texel is bijvoorbeeld gekeken of stukken die vroeger bij De Slufter hoorden hier weer verbinding mee kunnen krijgen. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de mogelijkheden bekeken, waarbij de veiligheid (zeewering) de randvoorwaarde was. Dat kon naar het noorden tot aan de Krimweg. Naar het zuiden toen bleek het voor de natuur beter om De Nederlanden zoet te houden en te herinrichten.

Uitbreiding van De Slufter
In 2002 zijn twee valleien in het noorden weer verbinden met De Slufter gebracht. De Bunkervallei, in de 2e Wereldoorlog afgekoppeld, en de Groene Hoek, na de Watersnoodramp afgedamd. Het dammetje van de Bunkervallei was zo afgesleten dat zeewater er de meeste jaren wel binnen kon. Het liep daarna niet meer goed weg. Door het weghalen van deze drempel komt er vaker zeewater in, maar loopt het sneller weg. In combinatie met het zoete kwelwater uit de duinen is het hier weer zoet met een incidentele zoutbelasting. De Groene Hoek had helemaal geen contact meer met het zeewater. Hier zijn twee dammetjes weggehaald, zodat de zee hier bij storm weer toegang heeft. Ook hier zal de zout invloed beperkt zijn door zoetkwelwater uit de duinen. Deze zoete kwel kan de komende jaren toenemen wanneer de ontwatering van de Hanenplas wordt beëindigd. De kwel zal hier sterker zijn dan in de Bunkervallei. Juist situaties met een beperkte zout invloed zijn het hardst in oppervlakte achteruitgegaan, ze zijn relatief makkelijk in te polderen. In 2011 kreeg de zee ook weer toegang tot de Achtbunder.

De zee staat op de Achtbunder tot bij de Krimweg

De zee staat op de Achtbunder tot bij de Krimweg


Kansrijk inrichten
Om de natuur hier weer de kans te geven zich zo te ontwikkelen als op een dergelijke plaats hoort is de aanwezige vegetatie en humuslaag weggehaald door te plaggen. Zonder eerst te plaggen ontstaat een storingsreactie en gaan hier niet de planten groeien die op deze bijzondere plek thuishoren. De erbij horende dieren vinden dan ook geen plek. Bijzondere soorten als sierlijk vetmuur, waterpunge, strandduizendguldenkruid, knopbies, maar ook bekende Sluftersoorten als lamsoor, zeealsem en zeekraal hebben de weg hier naar toe al gevonden. In de Achtbunder is de zeeaster al gevonden, er is nog niet vastgesteld dat de bijbehorende zeldzame schorzijdebij hier ook al van weet te profiteren. Hopelijk gaat ook de brakwaterkokkel zich hier vestigen. Alleen uit De Slufter is deze soort buitendijks bekend. Doordat zoet water uit de Eierlandse Duinen via de Achtbunder naar zee stroomt is hier een grote variatie aan overgangen tussen zoet en zout water te vinden.

Boswachter Erik van der Spek

De Moksloot, van ontwateringsmiddel terug naar ‘duinbeek’

IMG_2742 web Pompevlak

Donderdag 15 april 1880 het graven van de Moksloot op Texel aanbesteed. De sloot moest de Rijks Duin- en Mientgronden beter ontwateren dan de duinbeek de Aalloop deed, om de duinvalleien beter als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Financiën en men verwachte dat dit voor fl. 8.030 mogelijk was
Wat moest er gebeuren?:
1. Het graven van afwateringssloten als:
a. Tusssen een punt in de Mok(baai) tot in de Bleekersvallei ter hoogte van Paal 16.
b. Van de bestaande sloot rondom de Bollekamer (het perceel met die naam) naar het Groote Vlak.
2. Het maken van 4 dammen met duikers voorzien van stuwen..
3. Het maken van twee loopplanken over bovengenoemde sloten.

Dammen
De dammen moesten komen in het Slag over de Aalloop (waar nu de Mokweg ligt), de Slag langs Loodsmansduin (wandelpad), Smidspad (Jan Ayeslag) en Westerslag (nu fietspad door de Bleekersvallei). Ze moesten 2,25m breed worden. Het houtwerk bestond uit stevig eiken, met een schuif van 85 bij 60cm. De loopplanken van 7cm dik eikenhout waren 30cm breed. Één over het oosteinde van de Aalloop op de kwelder van de Mokbaai bij het begin van de sloot en de andere in het paadje langs het Noordvlak naar strandpaal 14. Al het hout moest driemaal worden geteerd. Het werk moest binnen vier maanden worden gerealiseerd. De Aalloop was de duinbeek die hier van uit de duinen in zee stroomde. In 1882 moest de sloot opnieuw onder profiel worden gebracht en de oevers deels met zoden worden verstevigd. Er werden twee dammen extra aangelegd; op de lijn tussen strandpaal 10 naar de Oudeweg, de ander verving de loopplank in het Paadje van 14. de loopplank is verplaatst naar het zuidoosteinde van het Pompevlak. In de jaren daarop zijn de duinen met dit doel verder ontwaterd o.a.: Botgras, Ploegelanden, Alloo, Nederlanden. Later volgden nog de verdere ontwatering om de aanplant van De Dennen mogelijk te maken.
SONY DSC
Terug naar de natuur
Het noordelijk deel van de Moksloot werd in de jaren 30 afgedamd door Staatsbosbeheer om verdroging van de duinen tegen te gaan. In 1956 is de hele Moksloot afgedamd om het water vast te houden voor de drinkwaterwinning. Nadat de waterwinning stopte is in 1993 de Moksloot weer open gemaakt tussen Jan Ayeslag en de Mokbaai, waarmee de situatie uit de tijd van de Aalloop min of meer is hersteld. Staatsbosbeheer liet speciale vistrappen ontwikkelen om zoveel water in de duinen vast te houden als nodig is voor natte duinvalleien als om de driedoornige stekelbaars de kans te geven vanuit zee het zoete water op te zoeken. De driedoornige stekelbaars wil als jonge vis naar zee en komt volwassen weer terug om eieren te leggen. De in zee opgegroeide driedoornige stekelbaars is een keer zolang als degen die in zoetwater opgroeit en vijf keer zo zwaar. Goed voor de stekelbaarsjes, een grote vis legt meer eieren en krijgt meer nakomelingen. Ook goed voor visetende vogels zoals de lepelaar één keer in plaats van vijf keer happen kost minder energie.

Boswachter Erik van der Spek

Onderhoud verbosde tuinwallen Skillepaadje

IMG_4601
In opdracht van Staatsbosbeheer is Tatenhove BV vandaag gestart met het aanpakken van enkele stukken tuinwal langs het Skillepaadje. In de loop van de tijd hebben zich in stukken tuinwal bomen en struiken gevestigd en veranderde het tuinwallenlandschap langzaam naar een heggenlandschap. Deze stukken tuinwal worden verwijderd en vervangen door een nieuwe tuinwal. Het verwijderen is vandaag gestart en gaat volgende week verder. Het plaatsen van de nieuwe stukken tuinwal kan nog even duren, dit is onder andere afhankelijk van het weer en de vochtigheid op de percelen waar de zoden gestoken kunnen worden. Tijdens de werkzaamheden is het Skillepaadje tussen Doolhof en Schilderweg voor de veiligheid afgesloten.
Boswachter Erik van der Spek