Over Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel

boswachter Staatsbosbeheer Texel

Zomaar wat foto’s uit het Krimbos in @NPTexel


Deze foto’s kreeg ik van Hen Leyen die regelmatig met zijn camere op pad is in het Krimbos.

Boswachter Erik van der Spek

Rotganzen vertrekken binnenkort weer van Texel

F1060016 web
In de tweede helft van mei vertrekkend e rotganzen die op Texel overwinteren weer naar hun broedgebied aan de rand van de IJszee. Onze kleinste gans vertrekt daarmee als laatste, ze broeden dan ook het meest noordelijk.
De rotgans broedt in de toendra van Siberië. Voordat de barre noordelijke winter begint trekken zij naar het zuiden om in het mildere klimaat rond de Noordzee te overwinteren. In de jaren dertig ging het plotseling slecht met de rotgans, ze leefden hier voornamelijk van zeegras in de Waddenzee. Door een ziekte verdween het zeegras, de ganzen verhongerden bij duizenden. Geleidelijk aan leerden de rotganzen dat gras dat op de kwelders groeit of bij de boeren ook goed te eten is. Het herstel kwam langzaam op gang, pas nadat ook in Denemarken de jacht op de rotgans werd gestopt herstelde de rotganzenstand zich weer echt. Eind jaren zeventig was de stand weer op peil. Nu ontstonden er echter problemen met de boeren, vreterij door rotganzen op hun land veroorzaakte veel schade.
Voedsel- en rustgebied voor rotganzen in het Texels polderland.

Zeeburg
In het noordoosten van Texel, in polder De Eendracht, beheert Staatsbosbeheer sinds 1976 het ruim 100 ha grote rotganzen reservaat Zeeburg. Rotganzen krijgen in dit gebied rust en voedsel. Hiermee wordt de schade door vreterij op boerenland langs de oostkust van Texel beperkt. Staatsbosbeheer kweekt op Zeeburg dus zoveel mogelijk gras, dat met kunstmest stevig aan de groei wordt gehouden. In de zomer zijn de ganzen weg, dan mogen boeren er tegen vergoeding vee laten grazen of hooi winnen. Eigenlijk beheert Staatsbosbeheer hier zoals een boer zou doen, maar is het opvangen van zoveel mogelijk rotganzen in het voorjaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij de definitieve bepaling waar op Texel nieuwe natuur mag komen en waar landbouwgrond blijft is er voor gekozen dat Zeeburg de functie landbouwgrond met rondganzenopvang krijgt, de gemeente heeft dit ook opgenomen in het bestemmingsplan. Daarmee is het ook logisch dat Zeeburg weer een agrarischbedrijf wordt en Staatsbosbeheer met dit werk stopt. Stichting Agrarisch Texel is nu bezig om een grondruil voor te bereiden, waardoor Zeeburg weer een agrarisch bedrijf wordt en andere grond onderdeel wordt van aangrenzend natuurgebied.

SONY DSC

SONY DSC


Verantwoordelijk
Pas in juni verdwijnen sneeuw en ijs in de Russische toendra, eerder kunnen de ganzen er dus niet terecht. Broeden en jongen groot brengen kost ruim twee maanden, dan begint de winter ook al weer. De ganzen moeten dus gelijk met broeden kunnen beginnen. Daarom moeten ze volgevreten aankomen om de race tegen de klok te kunnen winnen. Ze moeten hier zich hier in alle rust vet kunnen vreten. Lukt dat niet dan mislukt het broeden 4000 kilometer verderop! Nederland heeft daarmee een belangrijke rol bij het voortbestaan van deze soort. Rotganzen grazen niet alleen op boerenland, maar ook op dijken en natuurgebieden zoals in De Slufter en op Dorpzicht, er is dus veel kans om van deze vogels te genieten voor ze hun lange reis gaan maken.

Boswachter Erik van der Spek

Een berichtje uit De Geul in @NPTexel

duinroos

duinroos


Er zijn al heel veel jonge lepelaars en aalscholvers te horen en soms te zien. Wel is gebleken uit recent muizen onderzoek dat het met de muizenstand dit jaar zeer slecht is gesteld in de (Geul en Bollekamer) misschien een oorzaak dat er minder bruine kiekendieven zijn. De vrouwtjes die zitten te broeden zijn ook constant jagend in de lucht te zien. De eerste jonge meeuwen zijn ook uit het ei gekropen en maken de excursie nog aantrekkelijker
Veel zangvogels te horen waaronder de nodige blauwborsten en andere kleine zangvogels die met hun 2e legsel gaan beginnen. De koekoek laat zich ook regelmatig horen.
Nog steeds zijn er rosse gruttos, wulpen, rotganzen ,rietgors en met enig geluk baardmannetjes of een eider met de jongen van meerdere stellen onder haar hoede in de Mokbaai te zien.
De planten beginnen ook eindelijk redelijk te bloeien deens lepelblad, zilverschoon, vleugeltjesbloem, muizenoortjes en duinroosjes voor de rest iedere dag een verrassing.

Boeken van een excursie kan via http://www.ecomare.nl

Boswachter Aris Ellen

Geboortegolf eidereenden in De Slufter @NPTexel

De eiders in de Slufter hebben de afgelopen week een geboortegolf meegemaakt. Op Eerste Pinksterdag (24-5) zwommen 87 kuikens (met 10 moeders) in een crèche in de slikkige kreek in het vrije deel van de Slufter. Honderden mensen (soms ook met honden: meestal aangelijnd maar soms ook niet) liepen dicht bij de vogels langs: de ouders maakten een vertrouwde indruk met het publiek. Na een actie van een kleine mantelmeeuw waren er nog maar 86 over. Is dit een soort aanpassing aan predatoren om op enkele meters afstand van het publiek te foerageren. De laatste jaren neem ik dit fenomeen steeds vaker waar.
In het Diepe Gat zaten 13 kuikens en in de Bunkervallei zat ook een kleine crèche van 5 kuikens. Het nest in het struingebied is inmiddels uit. De afzetting is opgeruimd en de kuikens zwemmen ergens. Op 23 mei telde ik in het gebied tussen de afrastering en de monding van de Slufter 126 kuikens verdeeld over 3 grote crèches en twee kleintjes. De eerste kuikens werden rond 15 mei waargenomen. In het centrale deel moeten ook groepjes zwemmen.

Boswachter Dick Schermer

Volop te zien op De Hors en de Horspolders in @NPTexel, houdt afstand van strandbroeders

Er is weer veel te zien tijdens een wandeling door de Horspolders en op De Hors in het Nationaal Park Duinen van Texel. De gele lis komt in bloei en wordt dankbaar bezocht door hommels die stuifmeel en nectar verzamelen en daarbij voor de bestuiving zorgen.In de duinen komen steeds meer planten in bloei, meidoorn, dauwbraam, rode klaver, muizenoortje, rolklaver, lathyruswikke, duinroosje en nog veel meer. Andere soorten zijn nog niet zover, maar beginnen al wel te groeien, waaronder zeldzame soorten als zeewolfsmelk, zeepostelein, parnassia en wintergroen. Op De Hors hebben al 30-40 paar dwergsterns een nest. De kolonie is afgezet, door hier met een boog omheen te lopen geeft u ze de noodzakelijke rust. Ook op andere plekken op De Hors kunnen strandbroeders actief zijn, naast de dwergstern bijvoorbeeld bontbekplevier en scholekster. Alle reden om honden goed aan de lijn te houden en niet door schelpenbanken te lopen of plekken met veel schelpen op het zand. Dat zijn de plekken waar ze hun nest kunnen maken. De Hors en andere stukken strand zijn groot genoeg om strandbroeders en wandelaars alle ruimte te geven. Waarschijnlijk komt er regelmatig een vlucht lepelaars over. En zeker is dat er een onhollands landschap is om van te genieten, veel echte wildernis op De Hors.

Boswachter Erik van der Spek

Begrazing in de Duinen van Texel, wat is het resultaat en is er reden om anders te gaan begrazen?

Hooglanders in De Geul

Hooglanders in De Geul


Staatsbosbeheer is nu 20 jaar bezig met begrazing als beheermaatregel, dat heeft zoals verwacht veel gunstige resultaten opgeleverd. De verruiging en verbossing van het begraasde deel van de duinen is teruggedrongen. Belangrijk voor het behoud van kenmerkende levensgemeenschappen. Er komt weer kleinschalige verstuiving in de binnenduinen opgang, goed voor lokale verjonging van het duin. Het is goed om er over na te denken of er verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn om een nog beter resultaat te bereiken. Dat er daarbij ook gekeken wordt of de begrazing nog natuurlijker kan is logisch. Bij een groots natuurgebied als de Duinen van Texel past het om zoveel mogelijk gebruik te maken van niet in detail gestuurde maatregelen en ook wat aan het toeval over te laten. En misschien kan dit meer dan tot nu toe en ook met gebruik van andere begrazers. Bij de keuze van het beheer speelt niet alleen de effectiviteit en efficiency een rol, maar ook de maatschappelijke (b.v. blijft het leuk om in de duinen te wandelen) en landschappelijke (b.v. invloed van rasters) gevolgen van een mogelijke keuze een belangrijke rol.
SONY DSC
Kortom er valt nog veel te bespreken en te bestuderen voordat er keuzes gemaakt kunnen worden en of daarna een andere weg in geslagen wordt bij het beheer hangt af van de uitkomst hiervan. Staatsbosbeheer ziet uit naar de gedachtenwisselingen komend jaar. Staatsbosbeheer heeft in overleg met het Nationaal Park Duinen van Texel de Stichting Bargerveen opdracht gegeven om de gegevens van een recent onderzoek naar het effect van begrazing in de Nederlandse Duinen nader uit te werken voor de Texelse Duinen.

Voor meer informatie over het landelijke onderzoek zie ons weblog bericht van 24 oktober 2014 https://staatsbosbeheertexel.wordpress.com/2014/10/24/begrazing-en-dieren-in-droge-duingraslanden-in-kalkarme-duinen-zoals-op-texel/

Boswachter Erik van der Spek

Al zeker 347 paar broedende lepelaars in De Geul in @npTexel

In De Geul, onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel, broeden al zeker 347 paar lepelaars. Staatsbosbeheer heeft vorige weer de eerste telronde gedaan door van uit een vliegtuig foto’s te maken van de kolonie. Op deze manier zijn de lepelaars in dit moeras van wilgen en riet zonder ze te verstoren te tellen. Althans de meeste dieren, doordat een deel van de nesten onder de bomen wordt gemaakt zullen ze niet allemaal te zien zijn. Maar door dat dit alle jaren het geval is kunnen de gegevens wel vergeleken worden. De eerste jonge lepelaars vliegen al, terwijl er nog steeds vogels met broeden beginnen. Door na de tweede ronde de foto’s te vergelijken kan er geschat worden hoeveel er nog bijgekomen zijn. De laatste jaren herbergt deze grootste kolonie van Nederland ongeveer 450 paren.

Door de hoge waterstand in de vallei bij de vestiging zitten ze ver van het uitkijkpunt en zijn de nesten ook tijdens de excursie niet te zien. Over vliegende lepelaars zijn wel goed te zien. Ze vangen nu vooral driedoornige stekelbaarsjes in de kop van Noord-Holland en later garnalen op het Wad.

Boswachter Erik van der Spek