Over Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel

boswachter Staatsbosbeheer Texel

Waarom wordt die boom omgezaagd boswachter?

????????
Regelmatig krijgen we de vraag waarom er bomen worden omgezaagd op Texel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Belangrijk bij deze vraag is waarom groeit die boom daar? Staat hij in het bos, langs een pad of bosrand of staat de boom buiten het bos? De plek en functie van de boom bepaalt namelijk of en wanneer de boom wordt omgezaagd.

In het bos
De meeste bomen staan in het bos. In De Dennen zijn ze tussen 1898 en 1940 aangeplant voor de houtproductie en in het Krimbos in de jaren 80 om een recreatiebos te krijgen zodat De Krim mocht uitbreiden. De bomen worden dicht bij elkaar aangeplant zodat ze elkaar beschutting geven en samen voor een bosklimaat zorgen. Een aantal bomen kan pas een bos vormen wanneer het een elkaar ondersteunend geheel vormt. De bomen zijn even oud en ongeveer even sterk. Hierdoor ontstaat een onnatuurlijk situatie. Wanneer bomen groeien hebben ze meer ruimte nodig om gezond verder te kunnen groeien. Daarvoor moeten andere bomen wijken. In een aangeplant bos is de kans groot dat er zo weinig krachtverschil is dat ze allemaal zwak blijven. Dunnen, selectief een aantal bomen er tussen uit zagen, voorkomt dit probleem. In een bos waar het om de productie van goed hout gaat, bepaalt de vorm van de boom, rechte stammen, de keus. In De Dennen is productie als doel verdwenen. Door te dunnen stuurt Staatsbosbeheer de ontwikkeling naar een gevarieerd bos met bomen met verschillende leeftijden. Jonge bomen krijgen de kans om op te groeien, zodat er een nieuwe generatie bos klaar staat.
????????
Bosranden en paden
Langs wegen en paden in het bos is veiligheid voor de gebruikers van de paden vaak een reden om bomen om te zagen. Dit speelt zowel in het bos als in de singels langs fietspaden. Afhankelijk van het gebruik van weg of pad worden periodiek alle bomen beoordeeld, die een risico voor de gebruikers van het pad kunnen vormen. Bij twijfel worden ze omgezaagd. Omdat dode bomen belangrijk zijn in een bos, er leven veel insecten en zwammen in, gebeurt dit niet altijd bij de grond. Vooral dikke stammen zijn waardevol. We zagen af wat noodzakelijk is voor de veiligheid en laten de rest staan. In bosranden wordt soms een deel omgezaagd om een geleidelijke overgang van lage begroeiing naar hoge bomen te behouden. Dit soort bosranden is bijvoorbeeld belangrijk voor dagvlinders, die hier luwte en voedsel vinden.

Singels
Langs fietspaden zoals Skillepaadje en Waalenburgerdijkje geven singels van bomen en struiken beschutting en zorgen voor afwisseling in het landschap. Behalve veiligheid kan ook het behoud van de singel reden zijn om bomen om te zagen. Een singel is smal en vooral in de eerste meters dicht begroeid, voor luwte of om iets uit het zicht te houden. Door de loofbomen in de singel in delen bij de grond af te zagen, lopen deze uit de stobbe weer uit. Zo blijft de singel dicht en smal. Soms zijn er zoveel bomen dood gegaan dat het nodig is om na het zagen nieuwe bomen aan te planten. Dit gebeurt dit jaar tijdens de boomfeestdag op 18 maart langs het Skillepaadje.

Vuilruimen in De Slufter, Staatsbosbeheer zoekt hulp op 14 maart

Vuilruim actie in De Slufter in 2014 Foto: Edwin van Egmond

Vuilruim actie in De Slufter in 2014 Foto: Edwin van Egmond


Traditiegetrouw wordt in maart met de inzet van vrijwilligers het zwerfafval geruimd in De Slufter in het Nationaal Park Duinen van Texel. Deze keer organiseert Staatsbosbeheer de grote schoonmaakactie op zaterdag 14 maart. Mensen die graag aan deze actie willen meewerken zijn welkom vanaf 09.30 in de Slufter. Verzamelpunt is de overzijde van de trap aan het eind van de Slufterweg. Het vuil ruimen duurt tot 13.00 uur. Voor een warme versnapering wordt gezorgd. Ook AquaTX werkt dit jaar mee aan deze actie.
Slufter vloedmerk
Vloedmerk
Elke winter loopt De Slufter in het Nationaal Park Duinen van Texel enkele malen vol met zeewater uit de Noordzee. Dat levert, zodra De Slufter weer leeg stroomt, een mooi vloedmerk op. In de Slufter bestaat dit grotendeels uit natuurlijk aanspoelsel . Een vloedmerk biedt een bijzondere levensgemeenschap van planten en dieren. De rottende resten zorgen voor bijzondere leefomstandigheden op de grens van de zoute kwelder en de voedselarme duinen. Vooral dikke lagen rottend materiaal kunnen soortenrijk zijn. De insectensoorten strandoproller, een pissebed, wiervliegen en de strandkortschild leven in deze zone. Bij schoonmaak acties is het van groot belang dat dit natuurlijk materiaal ongestoord blijft liggen.

Ondersteuning
Dankzij de steun van verschillende organisatie kan deze jaarlijkse schoonmaakactie plaatsvinden. Staatsbosbeheer zorgt voor vuilniszakken en werkhandschoenen. De gemeente Texel neemt de afvoer van het vuil naar het overslagstation voor zijn rekening. Landroverclub Texel zorgt voor het vervoer van het verzamelde vuil in De Slufter. Café Restaurant De Slufter zorgt voor een warme kop soep na afloop.
Vanwege de organisatie weten we graag hoeveel mensen komen helpen. Meld u dus zo mogelijk aan via l.bremer@staatsbosbeheer.nl

Boswachter Erik van der Spek

Groot onderhoud aan boomsingel Skillepaadje op Texel

skillepaadje
De boomsingels langs het Skillepaadje, het fietspad van Oudeschild naar de Hoge Berg en Den Burg, krijgt een grote beurt. Er vinden snoeiwerkzaamheden plaats en er worden op lege plekken gevuld nieuwe bomen en struiken gepland. U kunt hier enige hinder van ondervinden. Onze excuses voor het ongemak.

Jaarlijks controleert Staatsbosbeheer of de bomen langs fietspaden nog veilig genoeg zijn. Dode en risicovolle bomen worden dan omgezaagd, zodat ze niet onverwacht op het fietspad kunnen vallen. Langs het Skillepaadje zijn de laatste jaren veel bomen om die reden omgezaagd. Dit jaar is besloten om meer bomen om te zagen zodat andere bomen meer licht krijgen. Bomen die nog niet dood zijn, kunnen uit de stobben weer opnieuw uitlopen. Daarvoor moet de stobbe wel voldoende licht krijgen. Ook zijn er plaatsen waar te veel bomen zijn dood gegaan. Hier worden nieuwe bomen en struiken geplant. Die kunnen alleen goed gaan groeien met voldoende licht.

Medewerkers van De Slufter beheer en onderhoud zagen nu zoveel bomen om als nodig is en versnipperen de taken. Op 18 maart komen de leerlingen van de groepen 5-8 van de Bruinvisschool Staatsbosbeheer tijdens de boomfeestdag helpen bij het planten van nieuwe bomen en struiken in de singels.

Boswachter Erik van der Spek

Het broedseizoen begint, houd honden aan de lijn en katten binnen

Zilvermeeuw op het nest

Zilvermeeuw op het nest

Het broedseizoen is begonnen. De eerste broedvogels, zoals de aalscholver en wilde eend, in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn begonnen met het zoeken van een nestplek. Om de broedende vogels en hun opgroeiende jongen niet te verstoren geldt tot 1 september bijna overal een aanlijnplicht voor honden en vraagt Staatsbosbeheer kattenbezitters hun dieren in ieder geval ’s nachts binnen te houden. De ‘groene routes’ zijn in de broedperiode niet beschikbaar. Dit is de tijd om van de vogels te genieten en met de boswachter op excursie te gaan in de duinen.

Honden aangelijnd
Vanaf 1 maart tot 1 september moeten honden in het hele Nationaal Park Duinen van Texel, inclusief het strand van De Hors weer aan de lijn, met uitzondering van:
• De Dennen tussen het Jan Ayeslag, Natte Vlakweg, Randweg en Californiëweg, behalve in het begrazingsgebied bij de Ploegelanden .
• Het Krimbos.
Op de speelweiden in het bos mogen honden, net als op andere speelgelegenheden op Texel, niet loslopen. En op plekken waar je als mens op het pad moet blijven, moeten honden dat ook. Wie zijn viervoeter niet aanlijnt waar dit moet, loopt kans op een boete van € 140.
Meer informatie? https://staatsbosbeheertexel.wordpress.com/2014/04/08/honden-welkom-honden-op-texel-waar-kan-wat-en-let-op-uw-kat/

Katten binnen
Naast loslopende honden, die de rust van broedvogels verstoren, zijn vooral de vele grondbroeders in de Texelse natuurgebieden kwetsbare prooien voor loslopende (huis)katten. De Nederlandse huiskatten brengen jaarlijks 26 miljoen door hen gedode dieren naar huis. Ze doden er zeker vier keer zoveel. Staatsbosbeheer adviseert katteneigenaren dan ook om katten minimaal ’s nachts thuis te houden.

Groene wandelpaden afgesloten
De wandelpaden gemarkeerd met groene koppen of pictogrammen in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn tijdens het broedseizoen niet beschikbaar. Tijdens het broedseizoen hebben vogels zoals de wulp, die niet dicht bij een pad willen broeden, voldoende ruimte nodig. Buiten het broedseizoen bieden deze groene wandelpaden extra wandelmogelijkheden. Staatsbosbeheer biedt in de komende periode veel excursies aan zodat wie dit wil verantwoord in de broedgebieden kan rondkijken, aanmelden kan via http://www.ecomare.nl.

De meeste ‘groene’ wandelpaden vanaf 1 augustus weer beschikbaar
De meeste paden zijn vanaf 1 augustus weer beschikbaar. Dit is niet mogelijk voor het Slag door de Mandenvalleien. Daar kunt u vanaf 16 augustus weer gebruik van maken. Voor het Slag achter de Geul is dit vanwege de broedplaats van de lepelaar 1 september.

Boswachter Erik van der Spek

Scouting Texel knapt bosrand in De Dennen op

scouting1

Vanmiddag heeft een groep van Scouting Texel Staatsbosbeheer geholpen in De Dennen langs de Tureluursweg. In de bosrand langs de hei op de hoek met de Ploegelanderweg hebben ze in de mantel van het bos op drie plekken de bomen afgezaagd. De stobben lopen straks weer uit en zo blijft hier een geleidelijke overgang van hei naar bos bestaan. Door de kleine plekken waarin dit gebeurt neemt de lengte aan bosrand toe en ontstaan luwe plekken. Straks kunnen vogels van deze extra bosrand en luwte profiteren. Wanneer de takken op de stobben behoorlijk zijn gegroeid, worden andere stukken afgezaagd om deze variatie te behouden.
Staatbosbeheer is blij met de hulp bij het bosbeheer en Scouting heeft kunnen oefenen met het zagen en hakken en de brandhoutvoorraad aangevuld.
scouting2

Boswachter Erik van der Spek

Rondje door het zuiden van de Bleekersvallei 2,6km, wandelen op Texel

De Bleekersvallei is het oude duingebied tussen Westerslag en het Duinpark bij Ecomare, dat aan de bebossing is ontsnapt. De meeste wandelaars nemen de rondwandeling rond de feitelijke Bleekersvallei, maar ook zuidelijker is een leuke wandeling te maken. Startpunt is het parkeerterrein aan het einde van het Westerslag, Texelhopperhalte 150.

Bleekersvallei F1070011 web

Alesia
Dit deel van de Duinen van Texel is behoorlijk oud. De regen heeft de kalk uit het duinzand opgelost en buiten het bereik van de wortels van de planten gebracht. Er groeit dan ook veel hei in deze duinen. Alleen in de zeereep is nog wel wat kalk te vinden uit zand dat vanaf het strand naar binnen waait. Loop naar het strand en dan via het strand naar het noorden tot de volgende strandopgang, die is alleen voor voetgangers. Dit is het Alesiapaadje, naar het in december 1923 gestrande stoomschip. Het pad is ontstaan omdat dit de kortste route naar het wrak was.

Bleekersvallei
De kustlijn is hier dankzij de zandsuppleties sinds 1990 stabiel en blijft ongeveer op dezelfde plaats. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk heeft Texel te maken met kustafslag. Lang is dit opgelost door zand richting land te schuiven tot er weer een dijkvormig zandlichaam ligt. Nu de kustafslag gestopt is, mag het duin weer een natuurlijker vorm krijgen. Mooier om te zien en veel beter voor de natuur. Het pad komt al snel in de Bleekersvallei. De vallie is vernoemd naar de bleekerij die vroeger op de weilanden verder naar het oosten lag. De vallei begint langzaam met bos dicht te groeien.

Meneers Keetennol
Het duin aan de zuidkant van de Bleekersvallei heet Meneers Keetennol. Mogelijk omdat hier een keet heeft gestaan waaruit P.J. Boxel in 1936 heeft geschilderd . Tijdens vervangende dienst vanwege een herhalingsoefening heeft hij onder andere de Bleekersvalleigeschilderd. Aan het eind van de vallei steekt het pad de Moksloot over. Deze is in 1880 vanaf de noordpunt van de vallei gegraven naar de Mokbaai. Zo zijn duinvalleien ontwaterd om er weiland van te maken. Later is het oostelijk gelegen gebied ook ontwaterd om zo de aanleg van De Dennen mogelijk te maken. Daarna werden de duinen hier al snel te droog om er goed te kunnen boeren en bleef de ontginning beperkt.

Schilderij P.J. Boxel, foto  Pieter de Vries Texel

Schilderij P.J. Boxel, foto Pieter de Vries Texel

Biesbos
Ga via het natuurpad De Mient, aangegeven met rode markering door de hei naar het noorden. Hier hebben leerlingen van de OSG de Hoge Berg geholpen om hei onder een berkenbos weer ruimte te bieden. Recht vooruit ligt voor het dennenbos een loofbos, de Biesbos. De grond was hier te vochtig voor dennen aanplant. De duinen waren hier vroeger dus veel vochtiger dan nu. Staatsbosbeheer en het waterschap HHNK hebben al een paar maatregelen genomen om de waterstand weer iets te herstellen door de ontwatering van de Tureluur en de Ploegelanden te verminderen. Er zijn veel grondwaterstanden gemeten om te kijken of zonder problemen voor de buren de ontwatering van De Dennen nog verder kan worden verminderd. Via het fietspad loopt u weer terug naar het parkeerterrein. Dit is het enige fietspad in het Nationaal Park Duinen van Texel dat nog met kleischelpen is verhard. Deze verharding wordt alleen voor wandelpaden gebruikt. Er wordt hier zoveel gefietst dat schelpen te snel slijten.
rondje Bleekersvallei zui
Boswachter Erik van der Spek
Foto’s: Pieter de Vries en Erik van der Spek

Eerste lepelaars zoeken kolonie op Texel op

Gisteren zag boswachter Rob Sier de eerste lepelaars de kolonie in De Geul op Texel opzoeken. Of dit ook betekend dat de eerste lepelaars uit hun overwinteringsgebieden zijn teruggekomen is niet helemaal zeker. De laatste jaren zijn er ook steeds lepelaars die in het Waddengebied blijven overwinteren. Het zou dus ook kunnen dat deze dieren de kolonie opzoeken.

Vanaf het uitkijkpunt langs de Mokweg is het gebied goed te overzien. Elke woensdag is er een excursie het gebied in, boeken kan via http://www.ecomare.nl Voorlopig zijn er nog zo weinig lepelaars dat het mee moet zitten om er een te zien.

Boswachter Erik vn der Spek