Over Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel

boswachter Staatsbosbeheer Texel

Jan van Assema wordt teamleider in Kennemerland

Beheerder Jan van Assema

Beheerder Jan van Assema


Door een reorganisatie bij Staatsbosbeheer die op Texel niet tot een andere organisatieopzet leidt treedt er wel een personele wijziging op. Beheerder Jan van Assema wordt per 1 januari a.s. benoemd als teamleider Gooi en Kennemerland (Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal). Teamleider is een nieuwe functie bij Staatsbosbeheer. Een teamleider geeft leiding aan de interne organisatie van een beheereenheid en heeft daarnaast provinciaal een coördinerende rol op een van de werkterreinen van Staatsbosbeheer.

De beheereenheid Texel houdt een gebiedsmanager, Trudy van der Zanden, die Staatsbosbeheer extern vertegenwoordigt en een leidinggevende rol heeft. Voorlopig blijft Jan van Assema als boswachter beheer voor Texel werken in combinatie met de teamleidersfunctie in Gooi en Kennemerland. Hij blijft dus betrokken bij o.a. het zoeken naar een structurele oplossing voor het beheer van De Hoge Berg, natuurontwikkeling Dorpzicht en Hanenplas en het aanpassen van de organisatie aan nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen Jan veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Onzichtbaar stromend water is belangrijk voor gevarieerd duinleven op Texel

Bollekamer, inzijgvallei

Bollekamer, inzijgvallei


In de winter stijgt de grondwaterstand in de duinen. Grondwater komt dan op veel plaatsen aan de oppervlakte en verandert dus tijdelijk in oppervlakte water. Grondwater stroomt net als water in rivieren, beken en sloten van hoog naar laag, er zijn zelfs ‘ondergrondse watervallen’. In dit water lossen mineralen op, de stroming zorgt voor verplaatsing van deze mineralen. Daarmee kan de plantensamenstelling veranderen op plaatsen waar de mineralen bij de oppervlakte.

Bollekamer

In een breed duingebied als De Bollekamer levert dit veel variatie op. Het grondwater stroomt vanuit het midden van de duinen twee kanten op; naar zee en naar de polder. In de hoge duinen, maar ook centraal gelegen valleien stroomt direct naar beneden. Het water neemt onderweg steeds meer mineralen op en brengt die buiten het bereik van de wortels van de planten. De aanwezige kalk verdwijnt zo en de bodem wordt zuur, waardoor hier heide kan groeien.

Rommelpot
Het water dat richting de polder stroomt zakt langs de Rommelpot via een soort ondergrondse waterval snel omlaag naar de polder. Het komt hier in de duinrellen. Een duinrel is een sloot die gevoed wordt door kwelwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. Dit water is heel zuiver en in de winter warmer dan je zou verwachten (het bevriest ook later) en in de zomer juist koeler en het stroomt bovendien bijna het hele jaar. Er is een hele groep waterbeestjes die juist hier kunnen leven. Op de hoek met de Oude weg heeft Staatsbosbeheer samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de duinrellen zo aangepast dat de natuur optimaal van dit water kan profiteren. Een groot deel van het graslandplanten worden gevoed door het kwelwater. Daardoor groeien hier bijzondere planten, waarvan de gevlekte orchis een opvallende verschijning is. Bovendien komt er hierdoor wat minder duinwater in de winter in de polder en meer tijdens de zomer wanneer het daar het nodigst is.

Kapenvlak, doorstroomvallei

Kapenvlak, doorstroomvallei


Kapenvlak en Grote Vlak
Richting zee zijn nog interessantere processen te vinden. Hier komt in de winter ook het water in de volgende vallei, het Kapenvlak aan de oppervlakte. Aan de oostrand van het Kapenvlak komt het kwelwater dan aan de oppervlakte en stroomt dan bovengronds verder. Dat gaat veel makkelijker dan in de grond, naar het westen en zakt weer in de grond. Dit zorgt ervoor dat aan beide zijden van deze vallei de plantengroei net wat anders is. Door de boden stroomt het dan weer verder naar het Grote Vlak ook hier is de invloed van de mineralen uit het kwelwater goed terug te vinden. Het water kan hier via de Moksloot, de gekanaliseerde duinbeek Aalloop naar de Mokbaai stromen of als grondwater richting zee. Wanneer je op het strand een gat graaft tot in het grondwater kan je het zoete water hier proeven.

Boswachter Erik van der Spek

Natuurwerkdag leverde veel hulp bij open houden duin, maar waarom is dat nodig?

natuurwerkdag 5
Vorig weekend was de nationale Natuurwerkdag, ook op Texel kwamen vrijwilligers de natuurbeheerders helpen bij hun werk. In het Nationaal Park Duinen van Texel is in de Bleekersvallei onder leiding van Staatsbosbeheer gewerkt aan het tegengaan van bosvorming in de duinen.

Duinvorming
Open duinen zijn in Nederland een tijdelijke fase in de opeenvolging van levensgemeenschappen, samenhangend systeem van planten en dieren, die hier een plek vinden wanneer een net ontstaan duin geleidelijk aan ouder wordt. Op het strand ontstaat in de luwte van wat wier of ander aangespoeld materiaal een minuscuul duintje waarop algen gaan groeien en de eerste planten kunnen kiemen. De eerste planten zijn vaak biestarwegras of zeepostelein. Tussen de planten blijft meer zand hangen en het duin begint te groeien. De kans is groot dat de zee het duintje weer afbreekt, ook kan er zoveel overheen worden gelopen dat het geen kans krijgt om te groeien.
natuurwerkdag 2
Successie
Groeit het duin door, dan kan helm zich vestigen. Daarna kan bij voldoende zandaanvoer door de wind het duin snel gaan groeien, tot 80cm per jaar. Wanneer later door nieuwe duinen voor het oude duin de zandaanvoer weg valt gaat het duin verouderen. De Plantengroei en daarmee het dieren leven veranderen. Soms kan een duindoorstruweel ontstaan, waardoor er daarna een vlierstruweel kan komen. Wanneer die in verval raken kan kunnen wilgenroosjes profiteren van de vrijkomende humus. Wanneer dit op is kunnen zich grijze duinen of duinheide ontwikkelen. Grijze duinen zijn duiden met een schrale begroeiing met veel mossen en korstmossen. Op lange termijn kan in de grijze duinen en de duinheide bosontwikkeling op gang komen. Eerst een enkel boompje zo hier en daar, maar in de loop van de decennia worden het er steeds meer en gaat dat ook sneller.
natuurwerkdag 7
Natuurwerkdag
Wanneer zoals heel lang geleden het duin zijn eigen gang mag gaan en de kustlijn met de duinen over grote afstanden heen en weer kan verplaatsen zorgt de natuur er voor dat al deze levensfases van het duin met de bijbehoren planten en dieren steeds opnieuw een plek krijgen. Sinds wij dit proces niet meer toe laten, we willen niet meer met de kustlijn mee verhuizen, heeft de natuur deze ruimte niet. De natuur krijgt zo wel de kans zich naar de eindfase van een bos te ontwikkelen, maar nauwelijks om dit af te breken om weer opnieuw te beginnen. Lang remde het agrarisch gebruik (beweiden, maaien, branden) van de duinen de ontwikkeling naar bos. Via natuurbeheer doet Staatsbosbeheer dit nog steeds, daarbij krijgt ook ontwikkeling van bos de ruimte. Een van de manieren om bosvorming tegen te gaan is het trekken, knippen en zagen van boompjes uit duin en hei. We zijn dan ook blij met de hulp die we kregen tijdens de Natuurwerkdag, elke eerste zaterdag van november kunt u zelf helpen tijdens deze landelijke werkdag.

Boswachter Erik van der Spek

De Slufter op Texel stond vandaag weer lekker vol water

SlufterGisteravond liep De Slufter al lekker vol. ‘s Avonds is op verzoek van het waterschap de extra dichting in de duiker van het Slufterdijkje gedicht.Mocht de klepduiker die normaal voorkomt dat zeewater vanuit De Slufter naar De Muy stroomt niet goed werken dan moet deze schuif het water tegenhouden en voorkomen dat het dijkje beschadigd. Vanochtend stond het wat nog steeds tegen het dijkje aan.

Boswachter Edwin van Egmond

Staatsbosbeheer laat asbest saneren in schuren van Dorpzicht en Witte Blom

Rijksmonument Dorpzicht nu bijna aan het zicht onttrokken

Rijksmonument Dorpzicht nu bijna aan het zicht onttrokken

In opdracht van Staatsbosbeheer voert van der Bell BV Middenmeer de asbestsanering uit in de schuren van de Witte Blom en Dorpzicht. Vanwege de slechte staat van deze gebouwen kan de asbestsanering niet wachten op de sloopplannen die er voor deze gebouwen zijn. Door het asbest nu te verwijderen neemt Staatsbosbeheer het risico weg dat deze versleten gebouwen instorten door een storm en dat dan de omgeving met asbest besmet raakt en recyclebaar puin en asbest vermengd raken. Staatsbosbeheer verwacht binnenkort een plan te hebben voor gewijzigd gebruik van de voormalige agrarische bebouwing op deze locaties. Uitgangspunt daarbij is dat rijksmonument Dorpzicht een betere plek in het landschap krijgt. Bij de planvorming gaat Staatsbosbeheer uit van de Texel principes, in het bijzonder: ‘Ruim op en revitaliseer’ en ‘Vertrek vanuit natuur en landschap’. Het werk komt in de loop van volgende week gereed.

Boswachter Edwin van Egmond

Schuren van de Witte Blom

Schuren van de Witte Blom

Eerste maatregelen inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Het bosje midden in het land zal verdwijnen in het belang van de weidevogels.

De provincie Noord-Holland heeft over de start van de werkzaamheden op Dorpzicht het volgende persbericht verstuurd:

De provincie Noord-Holland start half november met de eerste maatregelen voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht. Het bosje midden in het gebied wordt weggehaald om te voorkomen dat vogels hier in 2016 gaan nestelen. In september 2016, na het broedseizoen, zijn de grootschalige inrichtingswerkzaamheden aan de beurt.

Door de inrichting van het gebied wordt het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Ook komen er meer mogelijkheden om de natuur te beleven. De werkzaamheden worden in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder grootste deel gebied) uitgevoerd. Eind 2016 is de inrichting klaar.

Noodzaak verwijderen bosje
Het bosje moet weg om het gebied geschikt te maken voor weidevogels. Als de provincie het bosje zou laten staan, voelen weidevogels zich in een grote cirkel rondom het bosje niet veilig genoeg om te broeden. Dit vanwege het gevaar dat roofvogels hun eieren opeten.
Voor weidevogels als de grutto is het van groot belang dat hun jongen veilig kunnen opgroeien.

Grootschalige inrichting volgend jaar
De grootschalige werkzaamheden worden in het najaar van 2016 uitgevoerd. Het gaat hierbij o.a. om het herstel van de kreek en het doortrekken van het wandelpad voor het rondje Cocksdorp. Ook komt er een extra punt om vogels te kunnen spotten.

Omdat in het broedseizoen geen verstorende werkzaamheden mogen plaatsvinden, kan dit werk pas starten in september 2016. Voor deze werkzaamheden loopt de procedure voor ontgrondingsvergunning en heeft de provincie de watervergunning aangevraagd.

Meer informatie
De provincie en Staatsbosbeheer hebben het eerder gemaakte plan voor de inrichting geactualiseerd in overleg met de gemeente, het hoogheemraadschap, LTO en ANV Texel De Lieuw. Meer informatie is te vinden op de Dorpzichtpagina op http://www.noord-holland.nl/natuurtexel.

De inrichting van Dorpzicht maakt onderdeel uit van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur en recreatiemogelijkheden op Texel worden versterkt. Het is één van de projecten waarmee de provincie samen met haar partners zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland Noord.

Waarom soms betalen voor gebruik Staatsbosbeheergrond?

IMG_3975

Een rondje wandelen of fietsen door terreinen van Staatsbosbeheer is gratis, voor enkele andere activiteiten is dit niet altijd het geval. Voor die activiteiten vragen we een bijdrage in de gemaakte kosten én dienen opbrengsten als bijdrage in de kosten voor onderhoud van het gebied.
Staatsbosbeheer krijgt subsidie voor natuurbeheer. We krijgen een vergoeding van de provincie voor het realiseren van beschreven natuurdoelen. Andere werkzaamheden zoals zorgen voor wandel- en fietspaden, begeleiden van bezoekers en verstrekken van informatie moeten we grotendeels uit eigen inkomsten financieren.

Pachten
Wanneer iemand grond van Staatsbosbeheer gebruikt om er vee op te laten lopen heet dit pacht en daar staat een pachtprijs tegen over. De hoogte van de pachtprijs is gekoppeld aan de grondwaarde en de beperkingen die Staatsbosbeheer in veel gevallen aan het gebruik stelt. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat een pachter geen kunstmest mag gebruiken of niet voor het eind van het broedseizoen mag maaien omdat anders de natuurdoelen die Staatsbosbeheer hier moet realiseren niet worden gehaald. Ook wanneer iemand grond van Staatsbosbeheer mag gebruiken om er een camping op te exploiteren of ijs te verkopen, vragen we daar een vergoeding voor. Dat verbaasd weinig mensen. Anders wordt het wanneer Staatsbosbeheer een vergoeding vraagt voor het mogen organiseren van evenementen en activiteiten.

IMG_3842

Er zijn verschillende reden waarom mensen niet zonder overleg activiteiten in de terreinen van Staatsbosbeheer mogen organiseren. Om te beginnen kijken we of de activiteit past binnen de natuur-, landschap- en recreatiedoelen van het gebied. Staatsbosbeheer kijkt bijvoorbeeld of er mogelijke beschadiging kan optreden aan wandel- en fietspaden , maar ook wat de activiteit betekent voor de beleving van rust en ruimte voor de mensen die lekker een rondje wandelen. Ook voorkomen we zo dat er meerdere activiteiten op hetzelfde moment op dezelfde plaats gebeuren en elkaar in de weg zitten.

Vergoeding
Aan mensen die gronden van Staatsbosbeheer op een bijzondere manier gebruiken, vragen we inderdaad vaak een vergoeding. Ten eerste omdat we de tijd die we kwijt zijn aan het maken en controleren van de afspraak vergoed willen krijgen en ten tweede omdat mensen die iets extra’s mogen zo bijdragen aan het beheer van het terrein dat ze gebruiken. Voor trouwerijen gelden er verschillende tarieven, afhankelijk van de wensen van het bruidspaar. Dit varieert van alleen het jawoord geven tot de hele bruiloft in het bos vieren. Ook voor fotoshoots en het opnemen van films vragen we een vergoeding. De foto’s zijn vaak voor reclamecampagnes en dienen dus een zakelijk doel. Ook een bedrijf dat een speelfilm maakt, wil daarmee geld verdienen.
IMG_1634
TV en sport
Staatsbosbeheer vraagt niet altijd een vergoeding. Aan een buitenlandse TV-ploeg die opnamen wil maken voor een programma over Texel vragen we in de regel geen vergoeding, zo draagt Staatsbosbeheer bij aan de Texelpromotie. Voor het gebruik van evenementen zoals 1/2 marathons en ATB-tochten werken de terreinbeheerders in Nederland volgens het samen met sportkoepels ontwikkelde Support for Nature. Een deel van de deelnemersbijdrage komt dan ook ten goede aan het in stand houden van de voorzieningen. Voor trainingen met eigen leden wordt als regel geen vergoeding gevraagd.

Er is veel mogelijk in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In overleg komen we vaak tot goede plannen, en garanderen we ook nog eens behoud van de natuur.’

boswachter Erik van der Spek